***Konuyla ilgili mevzuat, Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayılı Konsey Direktifine uygun hazırlanmıştır

“Yüklerin bedenen taşınması” deyimi, yükün yerden kaldırılması ve yere konulmasını da kapsamak üzere yük ağırlığının tamamen tek işçi tarafından çekildiği her türlü taşımayı,

“Yüklerin devamlı olarak bedenen taşınması” deyimi yüklerin aralıksız olarak veya esas itibariyle bedenen

taşınmasına hasr ve tahsis edilen veya aralıklı olsa bile yüklerin normal olarak bedenen taşınmasını içine alan her türlü faaliyeti;

“Genç işçi” deyimi, 18 yaşından küçük bir işçiyi ifade eder.

Elle taşıma işi; Bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması,indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder.

Depolama amaçlı tesisler, her türlü mal, eşya, ürün, araç veya hayvanın depolanması veya muhafazası için kullanılan bina ve yapıları ifade eder.

Depolama şirketi, doğal gazın depolama faaliyetini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen tüzel kişidir.

Sistem:doğal gazın üretimi, iletimi, depolanması ve dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı ifade eder.

LNG kalite şartnamesi, LNG’nin depolama şirketi tarafından teslim alınabilmesi için tedarikçi tarafından kabul

noktasında teslim edilecek ve hizmet alan tarafından teslim alınacak LNG’nin gaz hâlindeki özelliklerini gösteren kalite şartnamesini ifade eder.

Sistem günü, saat 08.00’de başlayıp ertesi gün saat 08.00’de sona eren 24 saatlik zaman dilimini ifade eder.

Güvenli kaldırma adımları şunlardır:

***Ayaklarınızı “2’ye 10 var” (01:50) pozisyonuna getirin,

*** Tüm test verileri en az beş yıl saklanır.

MALZEME TAŞIMA, DEPOLAMA ve İSTİFLEMEDE ALINMASI GEREKEN GENEL İSG TEDBİRLERİ

***Malzemeler en fazla üç metre yükseğe kadar istiflenir

***Malzemenin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik araçlar kullanılması esastır.

Ağır çuval ve torbalar, dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok 5 sırada bir,1 torba eksik konularak istif edilecektir.

***65°C’den sıcak toz kömürler, depolanmadan önce soğutulmalıdır.