ETİKETLEME VE İŞARETLEMEDE EĞİTİM VE UYGULAMA

Etiketleme ve ĠĢaretlemede Sınıflandırma: Maddeler ve müstahzarlar yapılarından kaynaklanan özelliklerine dayanılarak sınıflandırılırlar. Tehlike iletişiminde maruziyet riski dikkate alınmaz.

  1. Fiziko‐kimyasal tehlike: 

alt kategorilerine ayrılır.

Maddeleri sınıflandırma yöntemi, onların toksisite derecelerini belirlemeye dayanmaktadır.

2. İnsan sağlığı için tehlike: LD50 DEĞERİ: toksisite derecesi, bir tek doz sonrasındaki ölümcül etki ile belirlenmektedir. LD50 değeri toksisite derecesini belirlemek için ölçü olarak alınmaktadır. LD50 değeri (ölümcül doz) tek bir doz verilen laboratuvar hayvanlarının kısa bir süre sonra % 50’sinin ölümüne neden olan madde miktarıdır. “Tehlikeli” olarak sınıflandırılan bir maddenin LD50 değeri 200 ila 2000 mg/kg arasındadır.

İsviçreli doktor Paracelcus: “Tehlikeli bir etki sadece kişinin yeterli miktarda toksik maddeye maruziyeti ile oluşur.” Bu, esasında, her madde için güvenli ve toksik doz olduğu anlamına gelmektedir.

3. Çevre için tehlike:

R RİSK DURUM HARİTASI YAYGIN OLARAK KULLANILANLAR

R1         Kuru hâlde patlayıcıdır.                          

R4         Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur.

R7         Havasız ortamda patlayıcıdır.                

R8      Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.

R10       Alevlenir.        

R16       Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir.

R60       Doğurganlığı azaltabilir.                             

R61       Doğmamış çocuğa zarar verebilir.

R62       Doğurganlığı azaltma olası riski                

R63       Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski