İSG Mevzuatında Eğitimler

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre, işverenler çalışanlarına çeşitli eğitimler sağlamakla yükümlüdürler. Bu eğitimler, iş kazalarının önlenmesi ve çalışanların sağlığı ve güvenliği için oldukça önemlidir.

Çalışan Eğitimleri

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, Çalışanların İş Sağlığı, Güvenliği Eğitimlerinin Usul, Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen kurallara göre gerçekleştirilir. İşverenler, eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, eğitim araç ve gereçlerinin temini, eğitimlere katılımın kaydedilmesi ve eğitim sonunda katılımcılara belge verilmesi gibi işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

Eğitim Programı Hazırlığı

İşverenler, çalışanlara düzenli aralıklarla verilecek eğitim programlarını hazırlar ve onaylarlar. Bu programlar, 1 yıl, 2 yıl veya 3 yılda bir yapılacak şekilde düzenlenir. Programların hazırlık aşamasında çalışanların veya temsilcilerinin fikirleri alınarak programa çalışanların katkısı yansıtılır.

Eğitimin Kapsamı

Temel İSG eğitimleri, az tehlikeli işyerlerinde en az 8 saat, tehlikeli işyerlerinde en az 12 saat, çok tehlikeli işyerlerinde en az 16 saat şeklinde tüm çalışanlara düzenlenir.

Eğitimin Uygulanması ve Belgelendirilmesi

İSG eğitimleri, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini sürdüren iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri tarafından verilir. Eğitimler, eğiticilerin uzmanlık alanının temel eğitim konularına uygun olması koşuluyla gerçekleştirilir.

Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim yöntemi, Temel İSG eğitimleri için de kullanılabilir. Ancak yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulması gerekmektedir.

Çalışanların Mesleki Eğitimleri

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işlerde çalışacak olan kişilerin mesleki eğitim almaları gerekmektedir. Arama ve sondaj faaliyetleri, petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri gibi işlerde çalışacak olan kişilerin mesleki eğitim almaları zorunludur.

İSG Profesyonellerinin Eğitimleri

İSG hizmetlerinin sunumunda görev alan İş Güvenliği Uzmanları, İş Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli İSG profesyonelleri olarak adlandırılır. İSG profesyonellerinin eğitimleri, müfredata uygun şekilde teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir.

Eğitim Kurumlarına Ait Hükümler

Eğitim kurumları, belirlenen müfredata göre hazırlanan eğitim programlarını eğitim verilecek konulara uygun eğiticilerle teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirir. Adayların teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz azami 6 ders saati devamsızlık yapmalarına izin verilirken, uygulamalı eğitimin tamamına katılmaları gerekmektedir.

Eğitim Kurumunun Fiziki Şartları

Eğitim kurumlarında; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi genele açık alanlarla açık alkollü içki satılamaz.

Eğitim Kurumlarının Eğitici Kadrosu

İş Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli eğitiminde, İş Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli eğiticisi ile İş Güvenliği Uzmanı eğiticisi olmak üzere minimum 2 eğitici ile 60 günden az olmamak koşuluyla tam zamanlı iş sözleşmesi tesis edilir.

Eğitim Programları

Eğitim kurumları, eğitim programlarını Komisyon tarafından belirlenen müfredata göre hazırlar ve eğitime katılacakların listesini eğitimin başlangıç tarihinden minimum 3 iş günü önce Genel Müdürlüğe dijital ortamda bildirirler. Adayların teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz azami 6 ders saati devamsızlık yapmalarına izin verilirken, uygulamalı eğitimin tamamına katılmaları gerekmektedir.