İşyerinde Sağlık Eğitimi

İşyerinde sağlık ve güvenlik eğitimi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için önemli bir adımdır. Teknolojinin hızlı ilerlemesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasına neden olmuştur. Bu nedenle, İş Sağlığı Güvenliği (İSG) kavramı önem kazanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

İş kazalarının %98’i insan kaynaklıdır ve güvensiz davranışlardan kaynaklanır. İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemenin ilk ve en etkili yolu eğitimdir.

Eğitimin Önemi

İSG eğitimlerinden işveren sorumludur. İşveren eğitimlerin hazırlanması, planlanması, uygulanması, masraflarını karşılama konusunda yönetmelikçe yükümlü tutulmuştur. Eğitim programının hazırlanması sırasında çalışanların görüşleri alınmalı ve eğitimler hem teorik hem uygulamalı olarak verilmelidir.

Eğitim Konuları

İSG eğitimleri; çalışanlara genel konular, sağlık konuları, teknik konular ve diğer konularda eğitim verir. Çalışanlar işe başlamadan önce mutlaka işe başlama eğitimi almalıdır. Periyodik aralıklarla verilecek eğitim temel eğitimdir. Herhangi bir sebeple, altı aydan fazla süre ile işten uzak kalanlara işe başlamadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. İş kazası veya meslek hastalığına yakalanan işçiler işe geri döndüklerinde ilave eğitim verilir.

Eğitimin Periyotları ve Süreleri

Çalışanlara işe başlamadan önce, işyeri değişikliğinde, iş değişikliğinde, ekipman değiştiğinde, yeni bir teknoloji kullanılmaya başlandığında, altı ay veya daha uzun süre işten uzak kalındığında, iş kazası ve meslek hastalıklarına yakalananlar işe geri döndüğünde eğitim yapılır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfındaki iş yerlerinde çalışanların mesleki eğitim almaları zorunludur. Her bir eğitimin süresi bir saatten az olamaz.

Eğitim Verecek Kişi ve Kuruluşlar

Yetkili mühendis, teknik eleman ve işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği birimleri, yetkili kurum, kuruluş ve firmalar, eğitim vakıfları ve merkezleri, iş müfettişleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimleri, üniversitelerin eğitim birimleri İSG eğitimi verebilir.

Eğitimin Belgelenmesi

Eğitimler belgelenmeli hem çalışanın özlük dosyasında, hem işverende olmak üzere saklanmalıdır.

Eğitimin Değerlendirilmesi

Eğitim sonunda değerlendirme yapılmalı, eğitimin hedefine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmelidir.

Eğitimin Temel Prensipleri

Eğitimler yüz yüze veya uzaktan olabilir. Konular çalışanların ihtiyaçlarına göre belirlenmeli görüş ve önerileri alınmalıdır. Teorik ve uygulamalı olarak yapılmaları gerekmektedir. Kolay anlaşılabilir şekilde düzenlenmeli, açık, net ve sade bir dil kullanılmalıdır. Grup eğitimleri veya bireysel olarak düzenlenebilirler. Bilgi, beceri, davranış ve tutumların ayrı ayrı ölçülebilmesine olanak verecek şekilde planlanmalıdır. Düzenli aralıklarla tekrarlamaları gerekmektedir. Kalitesi ve içeriğine önem verilmelidir. Yetişkin eğitimi prensiplerine göre davranılmalı, interaktif ve öğrenen merkezli eğitim yöntemleri tercih edilmelidir.

İşveren ve Çalışanların Yükümlülükleri

İşveren çalışanların sağlık ve güvenlik prensiplerine uygun davranıp davranmadığını denetlemekle de sorumludur. Çalışanlar, İSG eğitimlerine katılmak, eğitimde öğrendiklerini uygulamak ve talimatlara uymak ile yükümlüdür.

İşyerinde Sağlık Gözetimi

İş yerlerinde çalışanların ve çalışma ortamının sağlık gözetimi yapılır. Bunlar muayene, tetkik, bağışıklama gibi çalışanlara yönelik faaliyetlerden, ortamdaki risklerin belirlenmesine kadar çok geniş bir alanda yapılan faaliyetlerdir. İş sağlığı ve güvenliği bakımından atılacak ilk ve en önemli adımın eğitim olduğu unutulmamalıdır.

İşyerinde sağlık eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği için önemli bir adımdır. İşverenlerin, çalışanların sağlığı ve güvenliği için önlem almaları, işyerinde sağlık ve güvenlik eğitimlerine odaklanmaları gerekmektedir. İş yerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri kanun ve yönetmeliklerle zorunlu kılınmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İşyerlerindeki Eğitimleri ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik bu konuda en güncel olanlarıdır.

Eğitimler, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde anahtar bir rol oynamaktadır. İşyerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri, çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak için işyerindeki riskleri tanımlayabilme, önleyebilme ve yönetebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

İSG eğitimleri, işverenler tarafından hazırlanmalı, planlanmalı ve uygulanmalıdır. Eğitimlerin hem teorik hem uygulamalı olarak verilmesi, çalışanların görüşlerinin alınması, eğitimlerin belgelenmesi ve düzenli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitimlerin verildiği konular arasında genel konular, sağlık konuları, teknik konular ve diğer konular yer almaktadır.

Eğitimlerin temel prensipleri, eğitimlerin yüz yüze veya uzaktan olabileceği, konuların çalışanların ihtiyaçlarına göre belirlenmeli, teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. Eğitimler kolay anlaşılabilir şekilde düzenlenmeli, açık, net ve sade bir dil kullanılmalıdır. Grup veya bireysel olarak düzenlenebilirler. Bilgi, beceri, davranış ve tutumların ayrı ayrı ölçülebilmesine olanak verecek şekilde planlanmalıdır.

İşverenlerin, çalışanların sağlık ve güvenliği prensiplerine uygun davranıp davranmadığını denetlemekle de sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Çalışanlar, İSG eğitimlerine katılmak, öğrendiklerini uygulamak ve talimatlara uymak ile yükümlüdür.

İşyerinde sağlık gözetimi, çalışanların sağlık ve güvenliği için önemlidir. İş yerlerinde çalışanların ve çalışma ortamının sağlık gözetimi yapılır. Bunlar muayene, tetkik, bağışıklama gibi çalışanlara yönelik faaliyetlerden, ortamdaki risklerin belirlenmesine kadar çok geniş bir alanda yapılan faaliyetlerdir. İş sağlığı ve güvenliği bakımından atılacak ilk ve en önemli adımın eğitim olduğu unutulmamalıdır.

İşyerinde sağlık eğitimi, iş sağlığı ve güvenliğinde önemli bir adımdır ve işverenlerin çalışanları için sağlamaları gereken bir zorunluluktur. İşyerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri, işverenlerin ve çalışanların bilinçli olarak riskleri tanımlayabilme, önleyebilme ve yönetebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu sayede iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir ve çalışanlar daha güvenli bir çalışma ortamında çalışabilirler.

Eğitimlerin Periyotları ve Süreleri

Eğitimlerin periyotları ve süreleri Kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Çalışanlar işe yeni başladıktan önce işe başlama eğitimi almalıdır. İş yerinde herhangi bir değişiklik olduğunda, çalışanın iş değiştirdiğinde, ekipman değiştiğinde, yeni bir teknoloji kullanılmaya başlandığında, altı ay veya daha uzun süre işten uzak kalındığında ve iş kazası veya meslek hastalığına yakalanan işçiler işe geri döndüklerinde eğitim yapılır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfındaki iş yerlerinde çalışanların mesleki eğitim almaları zorunludur. Eğitimin süresi bir saatten az olmamalıdır.

Eğitim Verecek Kişi ve Kuruluşlar

İSG eğitimi vermek için yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında iş sağlığı ve güvenliği birimleri, eğitim vakıfları ve merkezleri, yetkili kurum, kuruluş ve firmalar, iş müfettişleri ve üniversitelerin eğitim birimleri yer alır. Eğitimleri veren kişiler arasında ise işyeri hekimleri, yetkili mühendis ve teknik elemanlar yer alır. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimleri de İSG eğitimi verebilir.

Eğitim Belgeleri

İSG eğitimleri sonunda işverenler tarafından, çalışanların özlük dosyalarında saklanmak üzere eğitim belgeleri verilir. Eğitimlerin belgelenmesi, eğitimlerin düzenli olarak değerlendirilmesi ve eğitimlerin hedefine ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilmesi önemlidir.

İşveren ve Çalışan Yükümlülükleri

İşverenler, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşverenler, çalışanların sağlık ve güvenliği için önlem almaları, işyerinde sağlık ve güvenlik eğitimlerine odaklanmaları gerekmektedir. Çalışanlar ise İSG eğitimlerine katılmak, eğitimde öğrendiklerini uygulamak ve talimatlara uymak ile yükümlüdür.