İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI
Çalışma Belgesi Verilmesi

İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda işveren, işçiye, ayrıldığı işin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösterir bir belge vermek durumundadır
İbraname Verilmesi
İbraname, işverenin bir veya daha fazla borcunu ortadan kaldıran bir sözleşme olduğundan açık ve kesin bir ifadeye sahip olmak zorundadır. Sözleşmenin sona ermesinden sonra tüm işçi alacaklarını ortadan kaldırıcı nitelikte olan ibranın açık ve kesin bir şekilde düzenlenmiş olması, alacakların tek tek sayılması, “Hiçbir alacağım kalmadı.” şeklinde soyut bir açıklama ile yetinilmemesi gerekir.
Kıdem Tazminatı:Asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin, iş sözleşmesinin kanunda sayılan nedenlerden biriyle son bulması hâlinde, işverence işçiye ya da mirasçılarına yapılan bir ödemedir. Yapılan bu tanıma benzer bir tanımda Deniz İş Kanunu’nda da yer almıştır.
Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları
a-İş kanununa tabi işçi olmak b-İş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak
c-Belirli fesih hâlleri veya işçinin ölümü
Kıdem süresinin başlangıcı ve sonu
İşçinin kıdeminin başlangıcı olarak sözleşmenin yapıldığı tarih değil, işçinin iş yerinde fiilen çalışmaya başladığı tarih kabul edilir.
Mevsimlik işte çalışan işçinin kıdemi
Mevsimlik işlerde yapılan çalışmalarda kıdem süresinin hesabında hem çalışılan sürelerin hem de çalışılmış gibi kabul edilen sürelerin toplamı dikkate alınacaktır. Eğer sözleşmede hüküm varsa, mevsimlik çalışmaların tam yıl çalışması olarak kabul edilmesi de mümkün bulunmaktadır
Kıdem Tazminatının Miktarı
kıdem tazminatının ödenmesi koşullarının mevcut olması durumunda ve iş sözleşmesinin koşullara uygun sona ermesi hâlinde işçiye, her bir yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir (Tavan miktarını aşmamak üzere). Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.
Kıdem Tazminatı Miktarını Sınırlayan Düzenlemeler:Hizmet birleştirmelerinde, işçinin emekli sandığına tabi hizmetlerinden ötürü ödenecek kıdem tazminatı miktarı; yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde, Emekli Sandığı Kanunu’nun yürürlükteki hükümlerine göre, emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.

Kıdem Tazminatının Tarafları, Gecikme Faizi ve Zaman Aşımı:Kıdem tazminatı için zaman aşımı süresi olarak, TBK’nın 146. maddesinde yer alan 10 yıllık süre kabul edilmiştir.
İşsizlik Sigortası: İşsizlik sigortasından yararlanmak için, iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olma koşullarının sağlamasıdır.