MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT 

MESLEK HASTALIĞI NEDİR 

5510 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâlleridir. 

Maddenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere meslek hastalığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen veya işin yürütüm şartları yüzünden uğranılan hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hâlleridir. 

MESLEK HASTALIĞI MEVZUATI 

Meslek hastalığı bir kişinin, çalışma hayatında karşılaştığı etkenler nedeniyle meydana gelen hastalıktır. Meslek hastalıkları belirli mesleklere özgü hastalıklardır. Bu hastalıklarda yapılan iş ile hastalık arasında doğrudan nedensel bir ilişki söz konusudur. 

5510 Sayılı Kanunu 14. madde 

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; 

 Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi, 

 Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. 

Meslek Hastalığının Tespiti 

Meslek hastalıkları, “Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği”nin meslek hastalıkları listesinde yer alan ve temel olarak işin niteliği veya işyeri koşulları nedeni ile ortaya çıkan hastalıklardır. 

Başvuru işlemleri 

 Bir sağlık biriminden meslek hastalığı şüphesi ile ilgili meslek hastalıkları hastanesine sigortalının sevki, 

 Sigortalının meslek hastalığı iddiası ile sigorta müdürlükleri aracılığıyla ilgili meslek hastalıkları hastanesine sevki, 

 Meslek hastalıkları hastanesinde yapılan periyodik muayene sonucu meslek hastalığı şüphesi olan sigortalının başvurusu, 

 İş yeri hekimlerince meslek hastalığı şüphesi olan sigortalının başvurusu 

Meslek Hastalığı Sigortasında Sağlanan Haklar 

 Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. 

 Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. 

 İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması. 

 Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi. 

 Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi. 

Meslek Hastalığı ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler 

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ 

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemektir. 

Bu Yönetmelikte geçen; 

Asbest : 

1. Aktinolit Asbest, CAS No 77536-‐66-‐4, 

2. Antofilit Asbest, CAS No 77536-‐67-‐5, 

3. Grünerit Asbest (Amosit) CAS No 12172-‐73-‐5, 4) 

4. Krizotil, CAS No 12001-‐29-‐5, CAS No132207-‐32-‐0, 

5. 5) Krosidolit, CAS No 12001-‐28-‐4, 

6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-‐68-‐6, lifli silikatlarını, 

 Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

 Genel Müdürlük (İSGGM): İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü, 

 ç) ILO: Uluslararası Çalışma Örgütünü, 

 İnert toz: Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozları, 

 İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünü, 

 Kristal yapıda SiO2 : Kuvars, tridimit ve kristobaliti, 

 Lifsi tozlar: Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıkları, 

 Okuyucu: ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eğitim almış hekimi, 

 Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığı, ı) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu, 

Tozla mücadele birimleri aşağıdaki bölümde değerlendirilir 

MADDE 17 – (1) İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla 14/9/1990 tarihli ve 20635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden ve Taşocakları 

İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş olan Tozla Mücadele Birimleri iç kontrol amacıyla iş yerlerinde toz ölçümü yapmaya devam edebilirler.